dimecres, 14 d’octubre del 2020

preguntes que faria sobre el PDU del CRT (l'ex-BNC World) si en tingués l'ocasió

 Demà dijous hi ha d’haver la compareixença del vicepresident, conseller d’economia i hisenda, i president interí í en funcions de substitut (o alguna cosa així) que, encara que no ho sembli, és una sola persona, i del conseller de Territori i Sostenibilitat, per a parlar del contracte de compra-venda dels terrenys del CRT. A veure.

Del pretès contracte (ara sembla que només un esborrany, segons va dir el conseller Calvet, cosa que m’alegra) el que més soroll ha fet és que l’Incasol compri i pagui al comptat, i vengui i cobri a terminis, el que suposa un préstec sense interès a HRC, i les condicions-obligacions de recompra que podrien suposar, ara sí, que l’Incasol paga i es queda uns terrenys que no sembla que tinguin massa utilitat pública. Sobre les condicions del contracte, en general, ja en vaig parlar  AQUÍ, i més de fons m’he manifestat molts cops en desacord amb aquest paper de promotor que ha anat adquirint la Generalitat en lloc del d’àrbitre o creador de les condicions i prou, i deixar que s’entenguin les parts, que és el que toca en una economia de mercat com diuen que som. Em centraré, ara, en aspectes més urbanístics -que són els meus- tot i que ja els apuntava en l’escrit anterior. Són les preguntes que jo faria si participés a la Comissió del Parlament.

Sobre el contracte Caixa – Incasol:

 1. El contracte reconeix que hi ha plantejada una reclamació de retaxació per part d’antics propietaris expropiats. I tot seguit estableix:

- Que l’Incasol assumeix tota la responsabilitat en aquest sentit, fins i tot per les que es puguin derivar de les finques que continuen en propietat de la Caixa més enllà de l`àmbit del PDU.

- Que si les possibles sentències van més enllà del que cobreix una pòlissa d’assegurança (la beneficiària de la qual és la Caixa) l’Incasol es farà càrrec d’això.

- Que la Caixa no garanteix ni la vigència ni la continuïtat de la pòlissa en el futur.

Vol dir això que l’Incasol es farà càrrec de totes les retaxacions que hi pugui haver, incloses les de la resta de finques que no són objecte de compravenda? Que la Caixa pot rescindir la pòlissa l’endemà de fer la compravenda i deixar tot el risc a l’Incasol?.

2. La Caixa demana l’exclusió dels costos de les obres d’urbanització externes corresponents al Sector 2 Nord del PDU, perquè diu que, amb les infraestructures actuals, ja en té prou. I que si les al·legacions que ha presentat en aquest sentit al PDU no són estimades, que els costos vagin a càrrec de l’Incasol. És a dir, que passi el que passi, la Caixa no paga.

Hem de recordar que les infraestructures externes al PDU ho són de tot el PDU, és a dir, del sector 1 -els dels casinos, el de HRC- del sector 2 Nord i del sector 3. Per això la memòria d’ordenació del PDU diu:

«En els cas de les obres de connexió, el cost de l'adquisició del sòl no inclòs en els àmbits dels sectors i el d'execució de l'obra s'imputarà als sectors d'interès supramunicipal delimitats i ordenats en aquest planejament en proporció als sostres atribuïts a cadascun, resultant d’aquesta distribució els percentatges següents:

-       Sector 1 Complexos turístics integrats - CTI, en un 92,71%

-       Sector 2 Nord, en un 6,04%

-       Sector 3 Centre de convencions - CC, en un 1,25%»

És a dir, que al Sector 2 Nord li toca assumir el 6,04% d’aquests costos. I al sector 2 també li toca:

«Infraestructura de connexió viària inclosa en l’àmbit del PDU a repartir entre el sector 2 Nord i el sector 3 Centre de convencions:

Tram del vial d’accés des de l’avinguda Batlle Pere Molas (assenyalada amb el número 9). El cost d’adquisició de sòl i d’execució d’aquesta obra de connexió externa als sectors Nord i Centre de convencions, es repercutirà en proporció als sostres atribuïts a cadascun dels sectors, resultant d’aquesta distribució els percentatges següents:

-       Sector 2 Nord, en un 82,86%

-       Sector 3 Centre de convencions - CC, en un 17,14%»

De quines quantitats estem parlant? Doncs segons la memòria d’ordenació del PDU, el sector 2 Nord, i per aquests conceptes, ha d’assumir 3.949.181 €. I ara volen que els assumeixi l’Incasol (o qui digui el PDU reformat, però no la Caixa).

Pensa fer això, l’Incasol? Si de la modificació del PDU canvien els aprofitaments, es redueix el del sector 1 i es manté el del sector 2, i la proporció de costos que hauria d’assumir el sector s’incrementa, també ho pagarà l’Incasol? Si les noves infraestructures estan dissenyades en funció de l’increment total de la mobilitat -és a dir, de la generada per tots tres sectors- com es pot discriminar una part d’aquesta mobilitat generada?.

3. La Caixa reclama l’execució d’un vial entre els camps de golf existents i la zona residencial del CRT (urbanitzada, però no edificada) i l’actual C-31b. Camps de golf i zona residencial són externs al PDU, i s’entén que, si manquen infraestructures externes derivades de les necessitats de mobilitat d’aquests àmbits, són aquests àmbits qui se n’hauria de fer càrrec, com és usual. Però el contracte diu que se n’ha de fer càrrec el PDU (i ja hem vist que això no vol dir la Caixa) o, si no el PDU, aleshores l’Incasol. Està d’acord en què el sector públic pagui les infraestructures necessàries per als negocis de la Caixa, aliens al PDU?.

Sobre el contracte Incasol – Hard Rock Cafè

1. El punt 5.3 del contracte estableix:

«Com s’ha indicat a l’Antecedent I d’aquest Contracte, s’ha iniciat la tramitació de la Modificació del PDU, manifestant el Venedor que la mateixa no afectarà negativament el Projecte HREW ni les seves diverses Fases i, en especial, no afectarà negativament els paràmetres urbanístics del PDU actualment vigents, ni suposarà un augment de les obligacions i càrregues urbanístiques corresponents al Sector CTI ni en el seu còmput global ni per a les diferents Fases previstes.»

Això vol dir que, si s’admeten les al·legacions de la Caixa a la modificació del PDU, HRC no es farà càrrec de les despeses de les infraestructures que la Caixa deixa de pagar. O sigui, que l’Incasol té tots els números per a pagar-les. L’Incasol es farà càrrec de tot això? Quant ens costarà?.

2. HRC limita els costos d’urbanització i d’infraestructures externes de la primera fase a 35M€. Aquests costos, per a la totalitat del Sector 1, el PDU els quantifica en 136.652.055 €, és a dir, quatre vegades més. Tot el que ultrapassi la xifra de 35M€ en la urbanització de la primera fase haurà d’anar a càrrec de l’Incasol. Tenint en compte que hi ha despeses no divisibles (no pots fer un quart de rotonda, per exemple) quin és el risc econòmic per a l’Incasol?.

3. En parlar de la parcel·la corresponent al 15% d’aprofitament mitjà, el contracte recorda que, d’acord amb l’article 155 de la normativa del PDU, s’hi admet l’ús d’aparcament. A partir d’aquí, s’acorda que un mínim de 25.000 m2 de la parcel·la (és a dir, un mínim del 50%) es destini a aparcament exclusiu per al projecte de CTI, per un termini de deu anys -a comptar des de la inauguració del casino- prorrogables a deu anys més.

Ara bé, l’article 155 es refereix a les condicions d’ús de tot el sector 1, i l’ús d’aparcament és un ús admès –no l’ús principal- com ho és el de serveis tècnics, però en cap cas de manera explicita a la parcel·la corresponent al 15% d’aprofitament mitjà. En canvi, els usos del Sector 1 sí que preveuen 120.000 m2 de sostre d’aparcament i serveis. Necessita 25.000 m2 més? Aquest ús d’aparcament serà una concessió, tota vegada que es tracta de sòl públic? Amb un cànon? No hauria de ser objecte de concurs?. Es considera compatible aquest ús d’aparcament amb els que la llei d’urbanisme estableix per al sòl provinent del 15% d’AM, és a dir, patrimoni municipal de sòl? Segons l’article 160.5 de la Llei d’urbanisme són:

«5. El patrimoni de sòl i d’habitatge dels ens públics es destina a les finalitats següents:

a) Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l’expansió de les poblacions i la millora de la qualitat de vida.

b) Fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat.

c) Intervenir en el mercat immobiliari per a abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar l’adquisició de sistemes urbanístics.

d) Formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.»

En quina d’aquestes finalitats encaixa l’aparcament per al casino?.

I, una pregunta afegida, que no té a veure amb el contracte però sí amb el PDU. El sector 2 Nord, aquell pel qual la Caixa no vol pagar les obres d’infraestructures externes, ha cedit el 15% d’AM que li pertoca? A qui? En sòl o en l’equivalent en metàl·lic? Amb quina destinació?

Sobre el PDU present i futur

1. La modificació del PDU en curs inclou rebaixes en el sostre edificable? Atès que el PDU preveia fins a quatre llicències de casino, i que ara només n’hi ha una, es planteja una reducció equivalent del sostre corresponent als CTI? Això suposaria la corresponent rebaixa de necessitats d’infraestructura externa i, per tant, de costos?.

2. Tenint en compte que la sentència del TSJC estableix la incompatibilitat de la zona de risc químic amb els espais lliures i equipaments, i que, per tant, caldrà resituar aquests espais lliures i equipaments, si més no en la quantitat mínima establerta per la normativa urbanística, ho farà en detriment de les zones destinades a CTI? No suposa això una revisió del PDU en lloc d’una modificació puntual, més si tenim en compte que també es revisen les necessitats d’infraestructures?

3. Atès que la possibilitat d’una sentència que anul·lés el PDU -com així ha passat- era motiu per a obligar l’Incasol a recomprar els terrenys, considera possible que HRC adquireixi els terrenys el 15 de desembre, quan encara no s’ha executat la sentència? No és això un risc afegit per a l’Incasol?.

A veure què pregunten, els membres de la comissió, i a veure què responen els compareixents.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada