dimarts, 3 de març del 2020

I tornem amb el PDU del CRT...


Tornem a sentir soroll de CRT. Sembla que s’anima la compra-venda dels terrenys, i no caldrà –si és que es podia- prorrogar la pròrroga de la llicència provisional del casino. Sobre aquests dos temes ja vaig dir què en pensava –a la vista de la informació que tenia en aquell moment- EN AQUEST APUNT Però ara hi ha novetats.

Sense fer gaire soroll –no ho he vist a la premsa ni als apartats de comunicació de la Generalitat- es torna a obrir el meló del planejament urbanístic del CRT. Allò que ja estava dat i beneït, amb un Pla director urbanístic (PDU) que es va haver d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública dos cops, torna a escena. Dimarts 25 de febrer, la Comissió de política territorial i urbanisme de Catalunya, va emetre informe favorable per a iniciar la modificació del PDU. I això per què? I per a què?. Ara en parlem.

La justificació de la modificació, tal com ens va ser exposada, és que el Consorci del CRT (un organisme format per la Generalitat i pels ajuntaments de Vila-seca i de Salou) que, segons el PDU, era l’administració actuant (és a dir, l’encarregada de desplegar i gestionar el PDU) addueix que no té mitjans per a fer-ho, i demana que ho sigui l’Incasol. I, com que l’administració actuant figura al PDU, cal modificar-lo i “ja que ho hem de fer, també modifiquem més coses” en paraules del secretari de l’Agenda urbana i del territori, president en funcions de la Comissió (el conseller, president de iure, no hi era).

Jo fa molt de temps que el conec, al Secretari, i me l’estimo molt, encara que potser ell no s’ho creu, però això no m’impedeix ser molt escèptic quan diu això. No fotem. Més de dos anys després de l’aprovació del PDU, amb dues pròrrogues de la llicència del casino, a punt d’exhaurir-se, i quan encara està per tancar la compravenda dels terrenys, el CRT descobreix que no ho pot fer -cosa que tots, començant pel CRT i seguint per la Generalitat, ja sabíem- i s’ha de tornar a obrir el meló del PDU, amb les conseqüències que veurem?. Demà m’afaitaràs.

La petició del CRT comprèn més motius, aquests tres:

• Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que l’Institut Català del Sòl assumeixi la condició d'administració actuant del sector CTI en substitució del consorci del CRT mitjançant modificació puntual del PDU del CRT de Vila-seca i Salou, atès que el consorci del CRT no disposa dels mitjans tècnics i econòmics per assumir aquesta condició degut a la complexitat inherent al desenvolupament urbanístic del Sector CTI, així com de l'execució i el desenvolupament de complexes infraestructures de connexió d'aquest PDU.
• Sol·licitar a l’Institut Català del Sòl que els aprofitaments urbanístics que puguin correspondre als ajuntaments, i resultants del desenvolupament urbanístic del PDU del CRT de Vila-seca i de Salou, siguin objecte de reinversió en els municipis de Vila-seca i de Salou en projectes d'infraestructura i d'habitatge públic, prèvia proposta deis respectius ajuntaments.
• Reiterar la proposta formulada per aquest consorci i incorporada en el document del PDU com actuació singular, en el sentit de que l’alternativa d'accés al CTI sigui la que preveu la connexió de les vies AP7 i A7 amb la C31b a través d'una nova via que connecta amb la xarxa viaria contemplada al POUM de Salou.

El segon punt és un criteri –que no em sembla malament- però que no és matèria estricta del PDU (i jo sempre he estat partidari que els plans, tots els plans, diguin tot el que han de dir, però només el que han de dir). El tercer... vull recordar que la segona aprovació inicial del PDU –és a dir, producte de modificacions substancials en la primera versió- es devia, fonamentalment, al disseny de la trama viària, realment molt complicada.

I, a partir d’aquestes demandes, la proposta de modificació que se sotmet a informe de la Comissió, també és per a:

• Introduir certs ajustos en la normativa urbanística del PDU per tal de millorar la seva interpretació i aplicació en les fases de gestió, urbanització i edificació posteriors.
• Desvincular la participació del Sector 2 Nord i del Sector 3 Centre de convencions de la solució de connexions d’infraestructures externes de mobilitat i de serveis que en resulti de les necessitats de desenvolupament del Sector 1 CTI.
• Incorporar al PDU la solució per compatibilitzar el valor paisatgístic i ambiental de la llacuna existent a l’àmbit del CTI amb el dret d’accés d’ús exclusiu i privatiu de les instal·lacions i conduccions de la llacuna existent a la zona verda del sector CTI per tal de garantir el funcionament actual del reg del camps de golf i la seva aportació als espais humits de l’entorn de la Sèquia Major.
• Qualsevol altra qüestió que es consideri necessari introduir amb l’objecte de garantir el correcte desenvolupament urbanístic del Sector 1 CTI.

Parlarem una mica, de tot això, però no em negareu que, vist el darrer punt “qualsevol altra qüestió que es consideri necessari” resulta ociós anar perfilant: és un xec en blanc, amb totes les de la llei. Per si no fos prou amb els “ajustos en la normativa urbanística”.

Anem per parts:

1. Canvi d’administració actuant. Absolutament necessari, i ja era incomprensible que, el desembre de 2016, atribuïssin aquesta condició a un consorci que es, bàsicament, tributari. Una altra qüestió és el repartiment de l’aprofitament mitjà (que ja es veu que serà en metàl·lic) però això no és matèria del PDU, encara que resulti molt interessant (de fet, a la Comissió, va suscitar un parell d’intervencions alertant sobre la necessitat de plantejar-se aquest tema en clau metropolitana).

2. Canvi del disseny de la xarxa viària, en els accessos exteriors al sector de CTI i connexions amb l’A-7 i l’AP-7. No tinc cap dubte que això pot ser millorat -com tota obra humana- i més quan es tracta d’un tema molt complex, que va motivar que la primera versió del PDU fos corregida en aquest punt i sotmesa novament a informació pública. És per això, però, que em sembla una esmena a la totalitat -o gairebé- del pla aprovat, i una mostra palmària del que ja em vaig queixar: un planejament que es fa per a donar cobertura tècnica i jurídica a decisions preses, i no per a generar un marc ordenat al qual s’han d’acollir les propostes concretes.

Si a això hi afegim els altres canvis proposats, i la clàusula universal “qualsevol altra qüestió que es consideri necessari” ja veiem per on van els trets.

Per què pot ser que es modifiqui el PDU, no de manera puntual, sinó significativa?. Hi ha una raó objectiva interessant: el PDU es va fer amb un escenari de màxims de quatre CTI (centres turístics integrats; els ressorts amb casino, per entendre’ns). Això s’havia d’ordenar amb un posterior Pla de millora urbana (PMU) quan se sabés exactament el nombre de llicències (ja en parlarem) però, amb una sola llicència, i considerant que Hard Rock no deu tenir cap interès que, en un futur, s’hi instal·li competència (un altre casino; hotels que no controli) deu haver optat per dir: parlem-ne. Això podria tenir repercussions en la compravenda de terrenys (menys aprofitament, menys valor) però diuen -diuen- que no, que ho compra tot i al preu estipulat.

De manera que potser veurem un PDU bastant diferent de l’actual, per ajustar-lo a les expectatives d’un sol CTI, i això suposa ajustar també uns accessos i unes connexions viàries a aquestes noves magnituds. Ja veurem.

Clar, això -com molt be va dir un membre de la Comissió- podria voler dir una revisió més que una modificació. Com he dit, veurem.

3. Desvincular -quin verb més bonic!- la participació dels dos altres sectors del PDU de la solució de connexions d’infraestructures externes de mobilitat i de serveis. Què vol dir «desvincular»?. Vol dir que tindran una solució independent (i la pagaran) o que s’ho carregarà tot el sector dels CTI i aquests altres no pagaran res?. Malgrat la meva insistència -una mica pesada i tot- no ho vaig aclarir, tot i que la directora general deia que es tractava de recalcular la seva participació. I, aleshores, què vol dir «desvincular»?. També veurem.

4. Accés a la llacuna. Confesso que aquest tema se m’escapa totalment. Em remeto a les consideracions que hi pugui (i vulgui) fer gent experta en el tema.

Conclusions, de tot plegat? Una sensació de correcció forçada de rumb, que casa poc i malament amb el paper que crec que hauria de tenir el planejament. Una sensació de manca de serietat, d’anar corregint sobre la marxa. Veurem què en surt, d’aquest nou PDU -potser m’agrada més i tot, qui sap- i en tornarem a parlar.

En tot cas, avís per a hooligans del CRT i entusiastes de la inversió milionària promesa i dels llocs de treball: això sembla que canvia -ja ho veurem quant- i, si tot va bé, trigarà: entre el nou PDU, el PMU (que teòricament, segons el PDU, ja hauria d’estar fet, però que té serioses contradiccions sobre com s’havia de fer, i no hi és) els projectes d’urbanització, i les llicències, que ningú esperi grues treballant abans de dos any. Si no passa res.

Continuarà, perquè aquest apunt ja és prou llarg, i vull parlar una mica més del PMU, dels dos sectors “desvinculats”, i d’alguna cosa més.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada